…spoľahlivý partner v stavebníctve

Ponuka

A. POZEMNÉ STAVITEĽSTVO

 • zakladanie stavieb
 • komplexné dodávky stavieb občianskej vybavenosti
 • výstavba železobetónových monolitických konštrukcií bytových, občianskych a priemyselných objektov
 • regenerácia panelových budov, kontaktné zatepľovacie systémy
 • hydroizolácie a klampiarska výroba
 • predvýrobná a výrobná príprava zákaziek, inžinierske činnosti
 • monolitické železobetónové konštrukcie „na kľúč“
 • výstavba a rekonštrukcia občianskych a priemyselných stavieb

B. STAVEBNÉ PRÁCE V ENERGETIKE

 • výstavba zariadení staveniska, dočasného bezpečnostného oplotenia
 • rekonštrukcia prevádzkových budov spoločných prevádzok rozvodní
 • výstavba a rekonštrukcia vonkajších osvetlení
 • výstavba, rekonštrukcia a prekládka prístupových ciest
 • výstavba a rekonštrukcia kábelových kanálov a stavebných prác pre dieselagregáty
 • výstavba a rekonštrukcia základov transformátorov • rekonštrukcia vonkajších elektro-sietí a elektroinštalácií NN, VN
 • elektroinštalácie a bleskozvody
 • realizácia bezpečnostných, kamerových a obchôdzkových systémov
 • demontáže a likvidácie základov, betón a výstuže pätiek vedenia 2×400 kV

C. VODOHOSPODÁRSKE DIELA A EKOLOGICKÉ STAVBY

 • výstavba kanalizačných sietí
 • komplexná dodávka čistiarní odpadových vôd, úpravní vody, vodojemov
 • práce v oblasti regulácie tokov a riek • výstavba závlahových systémov

D. INÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ

 • zemné práce a spevnené plochy
 • zhotovovanie všetkých konštrukčných vrstiev
 • vozovky
 • asfaltobetónové kryty a cementobetónové kryty
 • subdodávky pre výstavbu mostov
 • subdodávky pre rekonštrukciu a výstavba tunelov
 • subdodávky pre výstavbu koľajových tratí a železníc